OBCHODNÉ PODMIENKY

predajne a požičovne svadobných a spoločenských šiat Event Place

 

Obchodné podmienky Časť A

 

Podmienky a dojednania k rezervácii a k zmluve o nájme šiat a doplnkov

 

Úvodné ustanovenia

1.    Prenajímateľom je Event Place, Prostejovská 48, 080 01 Prešov, IČO: 40 057 721, DIČ: 1048161477 (ďalej len „prenajímateľ“).
2.    Nájomcom je každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá určeným spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom prenájmu tovaru, ktorý prenajímateľ ponúka vo svojej kamennej predajni na adrese Tkáčska 3 v Prešove (ďalej len „nájomca“)

3. Nájomca je oprávnený písomne odstúpiť od tejto zmluvy kedykoľvek bez udania dôvodu. Písomné odstúpenie musí byť doručené prenajímateľovi. Zaplatené nájomné je v tomto prípade nevratné. 

4. Rezervácia šiat na presný dátum sa vykonáva na základe zloženia zálohy v dohodnutej výške. Záloha je vratná po ukončení nájmu za nasledujúcich podmienok:

V prípade, že nájomca vráti predmet nájmu bez poškodenia záloha je vratná okamžite v plnej výške.

V prípade, že nájomca vráti predmet nájmu poškodený je záloha vratná vo výške rozdielu medzi zloženou zálohou a nákladmi vynaloženými prenajímateľom na uvedenie predmetu nájmu do pôvodného stavu.

Ak škoda na predmete nájmu presiahne výšku zloženej zálohy je nájomca povinný uhradiť rozdiel medzi zloženou zálohou a nákladmi vynaloženými prenajímateľom na uvedenie predmetu nájmu do pôvodného stavu.

V prípade, že nájomca nevráti predmet nájmu, alebo vráti zničený, alebo poškodený tak, že už nie je možné jeho ďalšie použitie, je povinný uhradiť plnú predajnú cenu predmetu nájmu, ktorá sa vypočíta rozdielom predajnej ceny predmetu nájmu platnej v čase prevzatia predmetu nájmu a súčtu už zaplatenej zálohy a nájomného.

Nájomca je povinný vrátiť predmet nájmu prenajímateľovi v nasledujúci pracovný deň po ukončení doby nájmu. Ak nájomca vráti predmet nájmu po dohodnutej dobe, určenej touto zmluvou s omeškaním viac ako jeden deň, je povinný doplatiť nájomné až do skutočného vrátenia predmetu nájmu, a to vo výške, ktorá sa vypočíta pomerom nájomného dohodnutého v zmluve o nájme a doby nájmu určenej v zmluve o nájme na jednu hodinu nájmu. V prípade, že je nájomca s vrátením predmetu nájmu v omeškaní podľa tohto bodu, je zároveň povinný zaplatiť  prenajímateľovi aj  zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny šiat (určenej v  predmete zmluvy) za každý začatý deň omeškania.

V prípade omeškania s vrátením predmetu nájmu o viac ako 2 dni, je nájomca povinný v lehote do 10 dní počítaných odo dňa prevzatia predmetu nájmu, nahradiť prenajímateľovi vzniknutú škodu v plnej výške, t.j. zaplatiť hodnotu šiat a doplnkov vyčíslenú v zmluve o nájme. V rovnakej lehote je nájomca zároveň povinný zaplatiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10% z hodnoty predmetu nájmu určenej v článku I, bod 1 tejto zmluvy.

ZRUŠENIE REZERVÁCIE: V prípade zrušenia rezervácie, záloha je vratná následovne:

100% – ak k zrušeniu rezervácie došlo do 24 hodín od zloženia zálohy

70% - ak k zrušeniu rezervácie došlo 60 dní a viac pred rezervovaným termínom

30% - ak k zrušeniu rezervácie došlo 10 – 60 dní pred rezervovaným termínom

0% - ak k zrušeniu rezervácie došlo menej ako 10 dní (vrátane) pred rezervovaným termínom

5. Zmluvné strany sa dohodli, že nájomca uhradí nájomné pri prevzatí predmetu nájmu v plnej výške.

V prípade, ak nájomca nájom pri preberaní predmetu nájmu nezaplatí, nie je prenajímateľ povinný predmet nájmu nájomcovi odovzdať, pričom záloha zaplatená nájomcom pred podpisom zmluvy o nájme prepadá vo forme zmluvnej pokuty v prospech prenajímateľa za účelom paušálnej náhrady nákladov prenajímateľa spojených s rezerváciou predmetu nájmu. Tým nie je dotknuté právo prenajímateľa na náhradu škody.

Nájomca je povinný prevziať si predmet nájmu u prenajímateľa v prevádzkovom čase v deň dohodnutý v tejto zmluve. V prípade, ak si v stanovenom čase nájomca predmet nájmu u prenajímateľa neprevezme, bez toho,  aby rezervácia bola zrušená spôsobom stanoveným v bode 1 tejto prílohy je povinný nahradiť prenajímateľovi škodu vo výške ceny nájmu uvedenej v zmluve.

6. Nájomca je povinný počínať si počas celej doby nájmu tak, aby nedochádzalo ku škodám na Predmete nájmu. V prípade porušenia tejto povinnosti zodpovedá nájomca za vzniknutú škodu v plnej výške.

V prípade, ak prenajímateľ uváži, že poškodenie predmetu nájmu je takého charakteru, že predmet nájmu nebude možné opraviť resp. upraviť tak, aby bolo možné jeho ďalšie používanie na účel, na ktorý je určený, je Zákazník povinný nahradiť vzniknutú škodu v plnej výške, t.j. zaplatiť hodnotu poškodených šiat a doplnkov vyčíslenú v zmluve o nájme. Nájomca sa zaväzuje, že bez súhlasu prenajímateľa nevykoná na Predmete nájmu žiadne úpravy. Nájomca nie je oprávnený dať Predmet nájmu do podnájmu tretej osobe. Po skončení doby nájmu je nájomca povinný vrátiť Predmet nájmu v stave, v akom bol prevzatý. Nájomca je povinný ohlásiť prenajímateľovi bez zbytočného odkladu vzniknuté poškodenie, stratu alebo zničenie predmetu nájmu. Taktiež je povinný oznámiť prenajímateľovi hroziacu škodu.

 

Obchodné podmienky časť B

 

Nakupovanie tovaru na našich internetových stránkach môžu uskutočniť fyzické osoby aj právnické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel. 

I.    Úvodné ustanovenia

1.    Predávajúcim je Event Place, Prostejovská 48, 080 01 Prešov, IČO: 40 057 721, DIČ: 1048161477 (ďalej len „predávajúci“).
2.    Kupujúcim je každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá určeným spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka na svojich internetových stránkach (ďalej len „kupujúci“).
3.    Predávajúci ponúka svoj tovar určený na predaj na webovej stránke www.eventplace.sk.

II.    Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva

1.   Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

2.    Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

3.    Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.

4.    Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou - e-mailom. V detaile každého výrobku aj v potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota tovaru. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade alebo nie. Pokiaľ tovar nie je na sklade, alebo sklade dodávateľa, budeme Vás bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania.

5.    Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požadovaná náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. Storno môžete poslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky. 

III.    Cena tovaru a platobné podmienky

1.    Ceny sú uvedené s DPH, predávajúci nie je platcom DPH. Ceny môžu podliehať zmenám i bez prechádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien tovaru v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod.
2.    Celkovú cenu za objednávku tvorí základná cena tovaru, ku ktorej sa pripočíta cena za dopravu určená tarifou dopravcu a prípadne cena dobierky.
3.    Kupujúci si môže ako spôsob platby zvoliť platbu vopred na bankový účet predávajúceho, alebo v rámci Slovenska aj platbu na dobierku.
4.    Doklad o kúpe (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom. 

IV.    Dodacie podmienky

1.    Dodacia lehota tovaru skladom v rámci Slovenska je do 2 pracovných dní od potvrdenia objednávky od potvrdenia objednávky. Dodacia lehota tovaru na objednávku je vždy uvedená v popise tovaru. Po dohode s kupujúcim je možné uvedené dodacie lehoty predĺžiť. O dodacej lehote a termíne dodania predávajúci informuje kupujúceho pri overovaní objednávky.
2.    Ak kupujúcemu nevyhovuje predĺžená dodacia lehota oznámená predávajúcim pri overovaní objednávky, má možnosť zrušiť objednávku v súlade s čl. II bod 7 týchto Všeobecných obchodných podmienok.
3.    Tovar bude vyexpedovaný okamžite po potvrdení objednávky a po splnení všetkých podmienok pre vyskladnenie. 

V.    Doručenie a prevzatie tovaru

1.    Predávajúci zabezpečuje doručenie tovaru prostredníctvom služieb Slovenskej pošty.
2.    Miesto doručenia tovaru je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie povinnosti doručiť tovar sa považuje doručenie tovaru na určené miesto.
3.    Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v termíne a mieste uvedenom v objednávke.
4.    Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená alebo zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a s pracovníkom Slovenskej pošty alebo kuriérskej spoločnosti spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie zásielky nebudú akceptované.
5.    Predávajúci zodpovedá za tovar až po okamih jeho prevzatia kupujúcim, kedy nebezpečenstvo vzniku škody na tovare prechádza na kupujúceho. Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim od doby, kedy tento prevezme všetky časti objednaného tovaru a prevzatie tovaru písomne potvrdí.
6.    Predávajúci dodá kupujúcemu spolu s tovarom doklad o kúpe (faktúru), ktorý zároveň slúži aj ako záručný list.
7.    Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie objednaného tovaru zavinené prepravcom. Za poškodenie alebo zničenie zásielky zavinené prepravcom zodpovedá v plnom rozsahu prepravca. Uvedené situácie rieši predávajúci dodaním nového tovaru kupujúcemu po nahradení všetkých škôd prepravcom. 

VI.    Odstúpenie od zmluvy

1.    Kupujúci má v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, a to aj bez uvedenia dôvodu.
2.    Kupujúci môže svoje právo na odstúpenie od zmluvy uplatniť u predávajúceho predložením vyplneného formulára na odstúpenie od zmluvy 
(príloha č. 1). Vyplnený formulár v listinnej podobe je kupujúci povinný zaslať predávajúcemu spolu s tovarom na adresu predávajúceho.
3.    Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie od odstúpení od zmluvy bolo spolu s tovarom odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty uvedenej v bode 1.
4.    Tovar na vrátenie musí byť nepoškodený, nenosený, kompletný s visačkou a vrátane priloženého dokladu o kúpe. Tovar, z ktorého bola visačka odstránená, nebude predávajúci akceptovať. Kupujúci je povinný poslať predávajúcemu tovar na vrátenie doporučene, poistený a vo vhodnom balení, aby počas prepravy nedošlo k poškodeniu alebo zničeniu zásielky. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadnú stratu, poškodenie alebo zničenie tovaru počas prepravy zásielky.
5.    Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.
6.    Kupujúci je zodpovedný za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
7.    Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zrealizovanej objednávky alebo v súvislosti s ňou. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu všetky platby rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na inom spôsobe platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
8.    Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa bodu 7 pred tým, ako mu je tovar určený na vrátenie doručený a z tohto dôvodu je kupujúci povinný odoslať zásielku s vráteným tovarom doporučene, nie dobierkou. Tovar, vrátený formou dobierky, predávajúci neprevezme. 

VII.    Záruka a reklamácia tovaru

1.    Záručná doba je 24 mesiacov, začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim.
2.    Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim. Predávajúci nezodpovedá za bežné opotrebenie tovaru spôsobené jeho používaním.
3.    Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady je kupujúci povinný zaslať na adresu predávajúceho kópiu dokladu o kúpe (záručný list), popis vady tovaru a tovar, ktorý je čistý a mechanicky nepoškodený. Náklady na prepravu tovaru znáša kupujúci.
4.    Ak má tovar vadu, ktorú možno odstrániť, kupujúci má právo aby bola, bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
5.    Ak má tovar vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva má kupujúci, ak ide síce o odstrániteľné vady, avšak kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
6.    Ak má tovar iné neodstrániteľné vady, kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny tovaru. 

VIII.    Ochrana osobných údajov

1.    Odoslaním objednávky, resp. uzavretím zmluvy uzatvorenej diaľku udeľuje kupujúci predávajúcemu v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním poskytnutých údajov. Kupujúci týmto vyhlasuje, že si je vedomý svojich práv podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, svoj súhlas udelil dobrovoľne a môže ho kedykoľvek bezplatne odvolať v písomnej forme na e-mailovej adrese predávajúceho. Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov má za následok zrušenie objednávky.
2.    Kupujúci má právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.
3.    Predávajúci neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje kupujúceho žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou spoločnosti zabezpečujúcej prepravu tovaru, ktorej sú osobné údaje kupujúceho poskytované v minimálnom rozsahu potrebnom pre účely doručenia tovaru

 

 1.   Alternatívne riešenie sporov

   

 1.    Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@eventplace.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
  2.    Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na 
  https://ec.europa.eu/consumers/odr/
  3.    Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

   

X.    Záverečné ustanovenia

 

1.    Tieto Všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných právnych vzťahov medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
2.    Predávajúci si  vyhradzuje právo tieto Všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť alebo doplniť bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky zmeny a doplnky vstupujú do platnosti dňom uverejnenia na internetovej stránke predávajúceho.
3.    Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z nesplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4.    Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, faxovú, elektronickú formu komunikácie ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky vstupujú do platnosti dňa 15.3.2017.

 

Príloha    č. 1

Formulár na odstúpenie od zmluvy

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

Komu:

Lenka Sabolová

Prostejovská 48, 08001 Prešov

Email: info@eventplace.sk

t.č.: 0940 707 531

Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od kúpnej zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby (*):  ..............


Dátum objednania/dátum prijatia (*)  ..............


Meno spotrebiteľa/spotrebiteľov (*)  ...............


Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*)  ..............


Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) (iba ak sa  tento formulár podáva v listinnej podobe) ..........................


Dátum ..................        (*) Nehodiace sa prečiarknite.


Príloha č. 2

Poučenie o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy

1. Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie 14 dní odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. Pri uplatnení práva na odstúpenie od kúpnejzmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese Lenka Sabolová, Prostejovská 48, 080 01 Prešov, email: info@eventplace.sk, t.č.: 0940 707 531

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý sa nachádza ako príloha č. 1 obchodných a reklamačných podmienok. V prípade záujmu máte možnosť vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od kúpnej zmluvy aj elektronicky prostredníctvom našej internetovej stránky [vložte adresu webového sídla]. Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od kúpnej zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme e-mailom, resp. na inom trvanlivom nosiči.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame ani na náklady za doplnkové služby, ak boli predmetom zmluvy a ak došlo k ich úplnému poskytnutiu. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám
bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto kúpnej
 zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, pokiaľ ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho, čo nastane skôr. Zašlite nám tovar späť alebo ho prineste na adresu sídla spoločnosti.